Wednesday, July 31, 2013

Java Uygulamalarından OpenCL kütüphanesine Erişim

   Uzun bir süredir, geliştirdiğimiz uygulamalar çok çekirdekli sistemler üzerinde çalışıyor. Ancak uygulamaları hala sanki tek işlemcili bir sistem üzerinde çalışacakmış gibi yazıyoruz. Bu durumda çok çekirdekli yapının bilgi işleme kapasitesinden yararlanamamış oluyoruz ve uygulamamız tek bir çekirdeği kullandığı için cevap süresi yüksek kalıyor. Artık bir çok platform çok çekirdekli mimariler üzerinde uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak için çözümler sunuyor. Java SE 6 platformunda Concurrency API'yi kullanarak çok iş parçacıklı uygulamalar geliştirmek mümkün olsa da Java SE'deki diğer standart API'ler (örneğin Collections, Networking, Security API) çok çekirdekli mimari göz önüne alınarak gerçeklenmedikleri için yazılımın çalışma zamanındaki başarımı kısıtlı ölçüde artış göstermektedir. Bu durum Java 7'deki Fork-Join  ve özellikle 2014 yılında çıkması beklenen JDK 8'deki Paralel Torbalar ve Dönüştür/İndirge çatısı ile aşılacakmış gibi görünüyor. Diğer taraftan çok çekirdekli mimariler işlemciler ile kısıtlı değiller, örneğin grafik işlemciler de çok çekirdekli mimariye sahipler. Üstelik grafik işlemcilerde genel amaçlı işlemcilere göre çok daha fazla sayıda çekirdek bulunmaktadır. Java platformunda GPU programlamayı Java 9 ile birlikte gerçekleştiriyor olabiliriz.
   OpenCL kütüphanesi hem merkezi işlemci birimi hem de grafik işlemciler üzerinde işlemcinin üreticisinden, mimarisinden ve türünden bağımsız olarak uygulama geliştirmemize olanak sağlayan bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. OpenCL Khoronos Group tarafından geliştirilmektedir. Şu an 1.2 sürümü mevcuttur. OpenCL'de temel programlama dili C'dir. Java'dan OpenCL yordamlarına Java Native Interface (JNI) aracılığı ile erişim mümkündür. Bu yazıda OpenCL yordamlarına Java sınıflarından nasıl erişilebileceği konusu anlatılmaktadır. 
   OpenCL kütüphanesine Java platformundan JNI ile erişeceğiz. Bunun için OpenCL platformlarının listesini ve cihaz bilgilerini almak için PlatformInfo ve DeviceInfo sınıflarını kullanacağız:
PlatformInfo.java
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
package com.example.opencl.utility;

import java.io.Serializable;

/**
 *
 * @author Binnur Kurt (binnur.kurt@gmail.com)
 */
public class PlatformInfo implements Serializable {

  private String platformVendor;
  private int numberOfDevices;
  private DeviceInfo[] deviceInfos;

  public PlatformInfo(String platformVendor, int numberOfDevices) {
    this.platformVendor = platformVendor;
    this.numberOfDevices = numberOfDevices;
    deviceInfos = new DeviceInfo[numberOfDevices];
  }

  public String getPlatformVendor() {
    return platformVendor;
  }

  public int getNumberOfDevices() {
    return numberOfDevices;
  }

  public DeviceInfo getDeviceInfo(int deviceNo) {
    return deviceInfos[deviceNo];
  }

  public void setDeviceInfo(int deviceNo, DeviceInfo deviceInfo) {
    this.deviceInfos[deviceNo] = deviceInfo;
  }

  public DeviceInfo[] getDeviceInfos() {
    return deviceInfos;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "PlatformInfo{" + "platformVendor=" + platformVendor + ", numberOfDevices=" + numberOfDevices + '}';
  }
  
}
DeviceInfo.java
 2
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
package com.example.opencl.utility;

import java.io.Serializable;

/**
 *
 * @author Binnur Kurt (binnur.kurt@gmail.com)
 */
public class DeviceInfo implements Serializable {
   private int addressSize;
   private String extensions;
   private String deviceName;

  public DeviceInfo(int addressSize, String extensions, String deviceName) {
    this.addressSize = addressSize;
    this.extensions = extensions;
    this.deviceName = deviceName;
  }

  public int getAddressSize() {
    return addressSize;
  }

  public void setAddressSize(int addressSize) {
    this.addressSize = addressSize;
  }

  public String getExtensions() {
    return extensions;
  }

  public void setExtensions(String extensions) {
    this.extensions = extensions;
  }

  public String getDeviceName() {
    return deviceName;
  }

  public void setDeviceName(String deviceName) {
    this.deviceName = deviceName;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "DeviceInfo{" + "deviceName=" + deviceName + ", addressSize=" + addressSize + ", \nextensions=" + extensions + "\n}";
  }
   
}
OpenCL ile bağlantıyı aşağıda verilen OpenCLUtility sınıfı ile kuracağız:
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
package com.example.opencl.utility;

import com.example.domain.Element;

/**
 *
 * @author Binnur Kurt (binnur.kurt@gmail.com)
 */
public class OpenCLUtility {
   public native PlatformInfo[] getPlatformInfo();
   public native void execute(Element[] array);
   static {
     System.loadLibrary("myopencllib"); 
   }  
}
JNI için gerekli C++ başlık dosyasını aşağıdaki komutu kullanarak üretiyoruz:
javah -jni -o OpenCLUtility.h com.example.opencl.utility.OpenCLUtility
OpenCLUtility.h
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#include <jni.h>
/* Header for class com_example_opencl_utility_OpenCLUtility */

#ifndef _Included_com_example_opencl_utility_OpenCLUtility
#define _Included_com_example_opencl_utility_OpenCLUtility
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/*
 * Class:   com_example_opencl_utility_OpenCLUtility
 * Method:  getPlatformInfo
 * Signature: ()[Lcom/example/opencl/utility/PlatformInfo;
 */
JNIEXPORT jobjectArray JNICALL Java_com_example_opencl_utility_OpenCLUtility_getPlatformInfo
 (JNIEnv *, jobject);

/*
 * Class:   com_example_opencl_utility_OpenCLUtility
 * Method:  execute
 * Signature: ([Lcom/example/domain/Element;)V
 */
JNIEXPORT void JNICALL Java_com_example_opencl_utility_OpenCLUtility_execute
 (JNIEnv *, jobject, jobjectArray);

#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif
OpenCLUtility.cpp:
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

#include "OpenCLUtility.h"

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>

#include <CL/cl.h>

#define LOCAL_SIZE 512

cl_mem g_inputBuffer = NULL;
cl_context g_context = NULL;
cl_command_queue g_cmd_queue = NULL;
cl_program g_program = NULL;
cl_kernel g_kernel = NULL;

#include "OpenCLUtil.h"

//for perf. counters
#include <Windows.h>

LARGE_INTEGER g_PerfFrequency;
LARGE_INTEGER g_PerformanceCountNDRangeStart;
LARGE_INTEGER g_PerformanceCountNDRangeStop;

struct JobInfo {
  char* companyName;
  char* companyAddress;
  char* telNumber;
  char* faxNumber;
} ;

typedef struct JobInfo TJobInfo;
typedef struct JobInfo* PJobInfo;

struct Element {
  int id;
  int identityCardNo;
  char* name;
  char* surname;
  int age;
  TJobInfo jobInfo;
  char* email;
  bool selected;
  bool masked;
} ;

typedef struct Element TElement;
typedef struct Element* PElement;

JNIEXPORT jobjectArray JNICALL Java_com_example_opencl_utility_OpenCLUtility_getPlatformInfo
(JNIEnv *env, jobject obj){
   
 /* Host/device data structures */
 cl_platform_id *platforms;
 cl_uint numberOfPlatformsAvailable;
 cl_device_id *devices;
 cl_uint num_devices, addr_data;
 cl_int i,j, err;

 /* Extension data */
 char name_data[48], ext_data[4096];
 char platform_vendor[2][40]; 

 /* Identify a platform */
 err = clGetPlatformIDs(10, NULL, &numberOfPlatformsAvailable);  
 if (err < 0) {  
  perror("Error: Couldn't find any platforms");
  exit(1);
 }
 platforms= (cl_platform_id*)malloc(sizeof(cl_platform_id)*numberOfPlatformsAvailable);
 err = clGetPlatformIDs(numberOfPlatformsAvailable, platforms, NULL);  
 if (err < 0) {  
    perror("Couldn't find any platforms");
   exit(1);
 }
 printf("There are %d platforms available in the system.\n",numberOfPlatformsAvailable);
 /*
    Create the result array of PlatformInfo
 */
 jclass platformInfoClass= env->FindClass("com/example/opencl/utility/PlatformInfo");
    jclass deviceInfoClass= env->FindClass("com/example/opencl/utility/DeviceInfo");
    jmethodID platformInfoClassConstructorId= env->GetMethodID(platformInfoClass,"<init>","(Ljava/lang/String;I)V");
    jmethodID deviceInfoClassConstructorId= env->GetMethodID(deviceInfoClass,"<init>","(ILjava/lang/String;Ljava/lang/String;)V");
    jmethodID platformInfoSetDeviceInfoId= env->GetMethodID(platformInfoClass,"setDeviceInfo","(ILcom/example/opencl/utility/DeviceInfo;)V");

    //jobjectArray result= env->NewObjectArray(platformInfoClass,platformInfoClassConstructorId,vendorName,numberOfPlatformsAvailable);
    jobjectArray result= env->NewObjectArray(numberOfPlatformsAvailable,platformInfoClass,NULL);
    
 for (j=0;j<numberOfPlatformsAvailable;++j){
   /* Determine number of connected devices */
   err = clGetDeviceIDs(platforms[j], CL_DEVICE_TYPE_ALL, 1, NULL, &num_devices);  
   if(err < 0) {  
   perror("Error: Couldn't find any devices.");
  exit(1);
   }
       clGetPlatformInfo(platforms[j],CL_PLATFORM_VENDOR,sizeof(platform_vendor),&platform_vendor[j],NULL);
   // Access connected devices
   devices = (cl_device_id*) malloc(sizeof(cl_device_id) * num_devices); 
   clGetDeviceIDs(platforms[j], CL_DEVICE_TYPE_ALL,num_devices, devices, NULL);  

   // Create PlatformInfo and set to the result array
   jstring vendorName= env->NewStringUTF(platform_vendor[j]);
     jobject platformObject= env->NewObject(platformInfoClass,platformInfoClassConstructorId,vendorName,num_devices);
   env->SetObjectArrayElement(result,j,platformObject); 

   // Obtain data for each connected device
   for (i=0; i<num_devices; i++) {
    
   err = clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_NAME,sizeof(name_data), name_data, NULL);  
   if (err < 0) { 
   perror("Error: Couldn't read extension data.");
   exit(1);
   }
   clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_ADDRESS_BITS,sizeof(ext_data), &addr_data, NULL);  
   clGetDeviceInfo(devices[i], CL_DEVICE_EXTENSIONS, sizeof(ext_data), ext_data, NULL);  
   // create device info and set it to the platform
   jstring extensions= env->NewStringUTF(ext_data);
   jstring deviceName= env->NewStringUTF(name_data);
   jobject deviceObject= env->NewObject(deviceInfoClass,deviceInfoClassConstructorId,addr_data,extensions,deviceName);
       env->CallDoubleMethod(platformObject,platformInfoSetDeviceInfoId,i,deviceObject);
   }    
   free(devices);
  }    
  // free data structures
  free(platforms);
  return result;
}

char* jstringToCString(JNIEnv *env,jstring msg){
  const char* cstringTemp;
  cstringTemp= env->GetStringUTFChars(msg,NULL);
  int len= env->GetStringLength(msg)+1;
  char *resCString= (char*)malloc(sizeof(char)*len);
  strcpy(resCString,cstringTemp);
  *(resCString+len-1)='\0';
  env->ReleaseStringUTFChars(msg,cstringTemp);
  return resCString;
}

char* jstringToCStringV2(JNIEnv *env,jstring msg){
  return const_cast<char*>(env->GetStringUTFChars(msg,NULL));
}

void JniConvertToNativeArrayToElementArray(JNIEnv *env, jobject *obj, PElement nativeArray,jobjectArray *arr){
  int arraySize= env->GetArrayLength(*arr);
  jclass elementClass= env->FindClass("com/example/domain/Element");
  jclass javaUtilListClass= env->FindClass ("Ljava/util/ArrayList;");
  jclass jobInfoClass= env->FindClass("com/example/model/JobInfo");
  // Field IDs
  jfieldID idFieldID= env->GetFieldID(elementClass,"id","I");
  jfieldID ageFieldID= env->GetFieldID(elementClass,"age","I");
  jfieldID identityCardNoFieldID= env->GetFieldID(elementClass,"identityCardNo","I");

   for (int i=0;i<arraySize;++i){
    jobject jniArrayElement= env->GetObjectArrayElement(*arr,i);       
    env->SetIntField(jniArrayElement,ageFieldID,nativeArray[i].age);
    env->SetIntField(jniArrayElement,identityCardNoFieldID,nativeArray[i].identityCardNo);
    env->SetIntField(jniArrayElement,idFieldID,nativeArray[i].id);  
   }
}

PElement JniConvertElementArrayToNative(JNIEnv *env, jobject *obj, jobjectArray *arr){
  int arraySize= env->GetArrayLength(*arr);
  PElement nativeArray= (PElement) malloc(sizeof(TElement) * arraySize);
  jclass elementClass= env->FindClass("com/example/domain/Element");
  jclass javaUtilListClass= env->FindClass ("Ljava/util/ArrayList;");
  jclass jobInfoClass= env->FindClass("com/example/model/JobInfo");
  // Field IDs
   jfieldID idFieldID= env->GetFieldID(elementClass,"id","I");
   jfieldID ageFieldID= env->GetFieldID(elementClass,"age","I");
   jfieldID nameFieldID= env->GetFieldID(elementClass,"name","Ljava/lang/String;");
   jfieldID surnameFieldID= env->GetFieldID(elementClass,"surname","Ljava/lang/String;");
  jfieldID emailFieldID= env->GetFieldID(elementClass,"email","Ljava/lang/String;");
   jfieldID identityCardNoFieldID= env->GetFieldID(elementClass,"identityCardNo","I");
   jfieldID jobInfoFieldID= env->GetFieldID(elementClass,"jobInfo","Lcom/example/model/JobInfo;");
   jfieldID companyNameFieldID= env->GetFieldID(jobInfoClass,"companyName","Ljava/lang/String;"); 
   jfieldID companyAddressFieldID= env->GetFieldID(jobInfoClass,"companyAddress","Ljava/lang/String;");
   jfieldID telNumberFieldID= env->GetFieldID(jobInfoClass,"telNumber","Ljava/lang/String;");
   jfieldID faxNumberFieldID= env->GetFieldID(jobInfoClass,"faxNumber","Ljava/lang/String;");
   // Local fields
   jstring jstringName;
   jstring jstringSurname;
   jstring jstringEmail;
   jstring jstringCompanyName;
   jstring jstringCompanyAddress;
   jobject jobInfo;
   jstring telNumber;
   jstring faxNumber;
   int listSize;

  for (int i=0;i<arraySize;++i){
  jobject jniArrayElement= env->GetObjectArrayElement(*arr,i);     
    nativeArray[i].age= (jint) env->GetIntField(jniArrayElement,ageFieldID);
    nativeArray[i].id= (jint) env->GetIntField(jniArrayElement,idFieldID);  
    nativeArray[i].identityCardNo= (jint) env->GetIntField(jniArrayElement,identityCardNoFieldID);
  jstringName= (jstring) env->GetObjectField(jniArrayElement,nameFieldID);
  jstringSurname= (jstring) env->GetObjectField(jniArrayElement,surnameFieldID);
  jstringEmail= (jstring) env->GetObjectField(jniArrayElement,emailFieldID);  
  jobInfo= env->GetObjectField(jniArrayElement,jobInfoFieldID);
  nativeArray[i].name= jstringToCString(env,jstringName);
  nativeArray[i].surname= jstringToCString(env,jstringSurname);   
    nativeArray[i].email= jstringToCString(env,jstringEmail);
  // .jobInfo
  jobInfo= env->GetObjectField(jniArrayElement,jobInfoFieldID);
    // .companyName
       jstringCompanyName= (jstring) env->GetObjectField(jobInfo,companyNameFieldID);
       nativeArray[i].jobInfo.companyName = jstringToCStringV2(env,jstringCompanyName);
    // .companyName
       jstringCompanyAddress= (jstring) env->GetObjectField(jobInfo,companyAddressFieldID);
       nativeArray[i].jobInfo.companyAddress = jstringToCStringV2(env,jstringCompanyAddress);
       // telNumber
       telNumber= (jstring) env->GetObjectField(jobInfo,telNumberFieldID); 
       nativeArray[i].jobInfo.telNumber = jstringToCStringV2(env,telNumber);
       // faxNumber
       faxNumber= (jstring) env->GetObjectField(jobInfo,faxNumberFieldID);
    nativeArray[i].jobInfo.faxNumber = jstringToCStringV2(env,faxNumber);
  }
  return nativeArray;
}

JNIEXPORT void JNICALL Java_com_example_opencl_utility_OpenCLUtility_execute(JNIEnv *env, jobject obj, jobjectArray arr){
   cl_int err = CL_SUCCESS;
  int arraySize= env->GetArrayLength(arr);
  arraySize=arraySize-arraySize%8;
  printf("INFO: Recieved array of size %d\n",arraySize); 

  PElement inputArray= JniConvertElementArrayToNative(env,&obj,&arr);

  if(Setup_OpenCL("SampleFilter.cl")==-1){
    printf("ERROR: Failed to Setup OpenCL...\n");
    return;   
  }
   // allocate the buffer
   g_inputBuffer = clCreateBuffer(g_context, CL_MEM_READ_WRITE | CL_MEM_USE_HOST_PTR, sizeof(TListElement) * arraySize, inputArray, NULL);

   if (g_inputBuffer == (cl_mem)0){
    printf("ERROR: Failed to create Input Buffer...\n");
    return;
   }
   printf("INFO: g_inputBuffer is created (%x)...\n",g_inputBuffer);
   err = clSetKernelArg(g_kernel, 0, sizeof(cl_mem), (void *) &g_inputBuffer);
   if (err != CL_SUCCESS) {
    printf("ERROR: Failed to set input g_kernel arguments...\n");
    return;
   }
   printf("INFO: g_kernel parameters are set...\n");

  size_t global_work_size[1] = { arraySize };
   size_t local_work_size[1]= { LOCAL_SIZE };   
  size_t offset[1]= { 0 };   

   QueryPerformanceCounter(&g_PerformanceCountNDRangeStart);

   // execute kernel
   if (CL_SUCCESS != (err = clEnqueueNDRangeKernel(g_cmd_queue, g_kernel, 1, offset, global_work_size, local_work_size, 0, NULL, NULL))){
    printf("ERROR: Failed to run kernel...\n");
    return;
   }
   err = clFinish(g_cmd_queue);
   QueryPerformanceCounter(&g_PerformanceCountNDRangeStop);

  void* tmp_ptr = NULL;
   tmp_ptr = clEnqueueMapBuffer(g_cmd_queue, g_inputBuffer, true, CL_MAP_READ, 0, sizeof(struct ListElement) * arraySize, 0, NULL, NULL, NULL);
  if (tmp_ptr!=inputArray){
   printf("ERROR: clEnqueueMapBuffer failed to return original pointer\n");
    return;
  }

  err = clFinish(g_cmd_queue);
  clEnqueueUnmapMemObject(g_cmd_queue, g_inputBuffer, tmp_ptr, 0, NULL, NULL);
  clReleaseMemObject(g_inputBuffer); 

  //retrieve perf. counter frequency
  QueryPerformanceFrequency(&g_PerfFrequency);
  printf("NDRange perf. counter time %f ms.\n", 
    1000.0f*(float)(g_PerformanceCountNDRangeStop.QuadPart - g_PerformanceCountNDRangeStart.QuadPart)/(float)g_PerfFrequency.QuadPart);
  JniConvertToNativeArrayToElementArray(env,&obj,inputArray,&arr);
  free(inputArray);
  g_inputBuffer = NULL;
}
Bu kodu Windows işletim sisteminde derleyebilmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz:
compile.bat:
cl -EHsc "-I%JAVA_HOME%\include" "-I%JAVA_HOME%\include\win32" "-I%INTELOCLSDKROOT%\include"  -LD %1 OpenCL.lib -Fe%2 /link  /LIBPATH:"%INTELOCLSDKROOT%\lib\x86" OpenCL.lib
build_dll.bat:
call setenv.bat
IF NOT EXIST myopencllib.dll call compile.bat OpenCLUtility.cpp myopencllib.dll
cmd> build_dll.bat
Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 15.00.21022.08 for 80x86
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

OpenCLUtility.cpp
Microsoft (R) Incremental Linker Version 9.00.21022.08
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

/dll
/implib:myopencllib.lib
/out:myopencllib.dll
"/LIBPATH:C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\2.0\lib\x86"
OpenCL.lib
OpenCLUtility.obj
OpenCL.lib

   Creating library myopencllib.lib and object myopencllib.exp

Çekirdek fonksiyonu olarak aşağıdaki SampleFilter.cl dosyası içindeki __kernel void SampleFilter(__global struct Element* pSrc) fonksiyonunu kullancağız:
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
struct JobInfo {
  char* companyName;
  char* companyAddress;
  char* telNumber;
  char* faxNumber;
} ;

typedef struct JobInfo TJobInfo;

struct Element {
  int id;
  int identityCardNo;
  char* name;
  char* surname;
  int age;
  TJobInfo jobInfo;
  char* email;
  bool selected;
  bool masked;
} ;

__kernel void SampleFilter(__global struct Element* pSrc)
{
 const int x = get_global_id(0); 
 const int size = get_local_size(0); 
  pSrc[x].id=pSrc[x].id+5;
  pSrc[x].identityCardNo=pSrc[x].identityCardNo+1000;
  pSrc[x].age=pSrc[x].age+10;
}
Projenin tamamını betiklerle beraber bu adresten indirebilirsiniz.

1 comment:

 1. Çok teşekkür ederim .
  Bu tarz türkçe kaynak zor bulunuyor .

  ReplyDelete